Informații

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică de confidenţialitate a datelor cu caracter personal (denumită în continuare "Politica de confidențialitate") se aplică tuturor informaţiilor pe care site-ul "PRAGA.MD", cu numele de domeniu www.praga.md, le poate primi despre Utilizator în timp ce utilizează site-ul.

1. DEFINIREA TERMENILOR

1.1. În această Politică de confidențialitate sunt utilizați următorii termeni:

1.1.1."Administraţia site-ului (denumită în continuare "Administraţia site-ului") reprezintă angajaţii autorizați pentru gestionarea site-ului, acționând în numele SARVALTEH AUTO SRL, care organizează şi (sau) efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, şi de asemenea determină scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, compoziţia datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate, acţiunile (operaţiunile) efectuate cu datele cu caracter personal.

1.1.2."Date cu caracter personal" reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică stabilită sau determinată în mod direct sau indirect (subiectul datelor cu caracter personal).

1.1.3."Prelucrarea datelor cu caracter personal" – orice acţiune (operaţiune) sau un set de acţiuni (operaţiuni) efectuate cu datele cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de automatizare sau fără utilizarea acestor mijloace, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, precizarea (actualizarea, modificarea), extragerea, utilizarea, transmiterea (distribuirea, furnizarea, accesarea), depersonalizarea, blocarea, ştergerea, distrugerea datelor cu caracter personal.

1.1.4."Confidenţialitatea datelor cu caracter personal" este obligatorie pentru respectarea cerințelor, de către Operator sau o altă persoană care are acces la datele cu caracter personal, de a preveni răspândirea acestora fără acordul subiectului datelor cu caracter personal sau fără alt temei juridic.

1.1.5."Utilizatorul site-ului (în continuare Utilizator)" - persoana care are acces la www.praga.md prin intermediul Internetului și care utilizează www.praga.md.

1.1.6. "Cookies" — este o mică parte de date, trimise de către Web-server şi stocate pe calculatorul Utilizatorului, pe care un Web- client sau un Web-browser îl redirecţionează de fiecare dată către Web-server în HTTP-solicitare atunci când încearcă să deschidă pagina site-ului corespunzător.

1.1.7."Adresa IP" este o adresă unică de rețea a unui nod dintr-o rețea de calculatoare formată conform protocolului IP.

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Utilizarea site-ului de către Utilizator constituie acceptarea acestei Politici de confidențialitate și a condițiilor de prelucrare a datelor personale ale Utilizatorului.

2.2. În caz de dezacord cu termenii Politicii de confidențialitate, Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului.

2.3. Această Politică de confidenţialitate se aplică doar site-ului www.praga.md al companiei SARVALTEH AUTO SRL. Site-ul companiei nu controlează şi nu este responsabil pentru site-urile părţilor terţe pe care le poate accesa Utilizatorul prin link-urile disponibile pe site.

2.4. Administrația site-ului nu verifică exactitatea datelor personale furnizate de către Utilizatorul site-ului Magazinul-online.

3. SUBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

3.1. Această Politică de confidenţialitate stabileşte obligaţiile Administrației site-ului de a nu divulga şi de a asigura protecţia confidenţialităţii datelor cu caracter personal pe care Utilizatorul le oferă la cererea Administrației site-ului în momentul înregistrării pe site sau cînd plasează comanda pentru cumpararea unui Produs.

3.2. Datele cu caracter personal permise pentru a fi procesate conform acestei Politici de confidenţialitate sunt furnizate de către Utilizator prin completarea formularului de înregistrare în secţiunea de vînzare a biletelor a site-ului şi includ următoarele informaţii:

3.2.1. numele, prenumele, patronimicul Utilizatorului;

3.2.2. telefonul de contact al Utilizatorului;

3.2.3. adresa electronică (e-mail);

3.2.4. datele din pașaport și data nașterii;

3.3. Site-ul protejează datele care sunt transmise automat în procesul de plată pentru prețul biletului:

Adresa IP;

3.3.1. Dezactivarea modulelor cookies poate duce la imposibilitatea accesării unor părți ale site-ului care necesită autorizare.

3.3.2. Magazinul-online colectează statistici privind adresele IP ale vizitatorilor săi. Această informație este utilizată pentru a identifica și soluționa problemele tehnice pentru a controla legalitatea plăților financiare.

3.4. Orice altă informaţie personală care nu este menţionată mai sus (istoria achiziţiilor, browserele şi sistemele de operare utilizate, etc.) va fi depozitată fiabil şi nedivulgată, cu excepţia cazurilor prevăzute la punctele 5.2. și 5.3 ale acestei Politici de confidenţialitate.

4. SCOPURILE COLECTĂRII INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL ALE UTILIZATORULUI

4.1. Datele personale ale Utilizatorului pot fi utilizate de către Administrația site-ului pentru:

4.1.1. Identificarea Utilizatorului înregistrat pe site pentru plasarea comenzii și (sau) încheierea unui Contract de vânzare-cumpărare de bunuri de la distanță cu SARVALTEH AUTO SRL.

4.1.2. Permiterea Utilizatorului de a accesa resursele personalizate ale site-ului.

4.1.3. Stabilirea feedback-ului cu Utilizatorul, incluzînd notificările, cererile referitoare la utilizarea site-ului, prestarea serviciilor, procesarea cererilor şi comenzilor din partea Utilizatorului.

4.1.4. Determinarea locației Utilizatorului pentru a asigura securitatea și a preveni frauda.

4.1.5. Confirmarea corectitudinii și caracterului complet al datelor personale furnizate de către Utilizator.

4.1.6. Crearea unui cont pentru a face cumpărături, în cazul dacă Utilizatorul a fost de acord să se creeze un cont.

4.1.7. Notificarea Utilizatorului site-ului cu privire la starea Comenzii.

4.1.8. Procesarea și primirea plăților, confirmarea impozitului sau scutirii de impozit, contestarea plății, determinarea dreptului Utilizatorului de a primi o linie de credit.

4.1.9. Oferirea suportului tehnic și suportului clienți eficient pentru Utilizator în cazul unor probleme legate de utilizarea site-ului.

4.1.10. Oferirea, cu acordul Utilizatorului, actualizărilor de produse, ofertelor speciale, informaților despre prețuri, buletinelor informative și altor informații în numele site-ului.

4.1.11. Implementarea activităților promoționale cu acordul Utilizatorului.

5. METODE ȘI TERMENI DE PROCESARE A INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL

5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se efectuează fără limitare de timp, prin orice mijloace legale, inclusiv în sistemele informaţionale ale datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau fără utilizarea unor astfel de mijloace.

5.2. Utilizatorul este de acord cu faptul că Administraţia site-ului are dreptul de a transfera informaţiile cu caracter personal către terţe părţi, în special, către servicii de curier, organizaţii poştale, operatori de telecomunicaţii, doar cu scopul de a îndeplini comanda Utilizatorului, efectuată pe site.

5.3. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi transferate către organele competente ale autorității de stat a Republicii Moldova doar în baza şi în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova.

5.4. În cazul pierderii sau divulgării datelor cu caracter personal, Administrația site-ului informează Utilizatorul despre pierderea sau divulgarea datelor cu caracter personal.

5.5. Administraţia site-ului trebuie să ia măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru a proteja datele cu caracter personal de accesul neautorizat sau accidental, de distrugere, modificare, blocare, copiere, distribuire, precum şi de alte acţiuni ilegale ale terțelor părți.

5.6. Administraţia site-ului împreună cu Utilizatorul ia toate măsurile necesare pentru a preveni daunele sau alte consecinţe negative rezultate din pierderea sau divulgarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Utilizatorul este obligat:

6.1.1. Să ofere informații referitoare la datele cu caracter personal necesare pentru utilizarea Site-ului.

6.1.2. Să actualizeze, completeze informațiile furnizate cu privire la datele cu caracter personal în cazul modificării acestor informații.

6.2. Administrația site-ului este obligată:

6.2.1. Să utilizeze informațiile obținute doar în scopurile specificate în p. 4 al prezentei Politici de confidențialitate.

6.2.2. Să asigure stocarea informațiilor confidențiale într-un mod sigur, de a nu le dezvălui, fără acordul scris al Utilizatorului, şi de a nu vinde, schimba, publica sau divulga prin alte metode posibile datele cu caracter personal transferate de către Utilizator, cu excepţia punctelor 5.2. și 5.3 ale acestei Politici de confidenţialitate.

6.2.3. Să ia măsuri de precauţie pentru a proteja confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului în conformitate cu procedura folosită de obicei pentru a proteja acest tip de informaţii într-un ciclu de afaceri existent.

6.2.4. Să blocheze datele cu caracter personal referitoare la Utilizatorul corespunzător, din momentul adresării sau cererii Utilizatorului sau a reprezentantul său legal sau a organului competent pentru protecţia drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal pe perioada de verificare, în cazul depistării datelor cu caracter personal inexacte sau abaterilor.

7. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

7.1. Administrația site-ului, care nu îşi îndeplinește obligaţiile sale, este responsabilă pentru daunele suportate de către Utilizator în legătură cu utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctele 5.2., 5.3. şi 7.2 ale aceastei Politici de confidenţialitate.

7.2. În cazul pierderii sau divulgării Informațiilor confidențiale, Administrația site-ului nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:

7.2.1. Au devenit publice înainte de pierderea sau divulgarea lor.

7.2.2. Au fost primite de la o terță parte înainte de a fi primite de către Administrația site-ului.

7.2.3. Au fost divulgate cu acordul Utilizatorului.

8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1. Înainte de adresarea în instanța de judecată cu acțiunea referitoare la litigiile care decurg din relaţiile dintre Utilizatorul site-ului şi Administrația site-ului, este necesar de a prezenta reclamațiile (o propunere scrisă cu privire la soluționarea binevolă a litigiului).

8.2. Destinatarul în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii reclamației, notifică în scris reclamantul despre rezultatele analizei reclamației printr-o scrisoare trimisă prin intermediul ÎS "Posta Moldovei". Absența unui răspuns referitor la reclamație din partea destinatarului se consideră o confirmare a refuzului în satisfacerea acesteia.

8.3. Dacă nu se ajunge la un acord, litigiul va fi transmis pentru examinare la organul competent de justiție al Republicii Moldova în conformitate cu legislația aplicabilă procedurii civile din Republica Moldova.

8.4. Legislația actuală a Republicii Moldova se aplică acestei Politici de confidențialitate și relației dintre Utilizator și Administrația site-ului.

9. CONDIȚII SUPLIMENTARE

9.1. Administrația site-ului are dreptul de a face modificări în această Politică de confidențialitate fără consimțământul Utilizatorului.

9.2. O nouă Politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul în care este postată pe site, cu excepția cazului în care noua ediție a Politicii de confidențialitate prevede altfel.

9.3. Toate sugestiile sau întrebările referitoare la această Politică de confidențialitate trebuie raportate indicînd secțiunea magazinului-online al site-ului.

9.4. Actuala Politică de confidențialitate este disponibilă la adresa www.praga.md/page/confidentiality.